Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 Phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số >>Tải về

Tìm kiếm

TT Biểu mẫu-báo cáo Tên file
Kết quả phiếu Hộ
Hệ biểu phiếu xã